;

Sanal Pos Sözleşmesi

ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  SANAL POS SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

İş bu sözleşme bir tarafta, “Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı YDA Center A Blok NO: 9A İç Kapı no: 685 Çankaya/ANKARA” adresinde mukim ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (Bundan böyle “ÇAMSAN ORDU” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta, _____________________________________________________________________________________________________adresinde  mukim ;___________________________________________________________________________________ (Bundan böyle “BAYİ” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

 

2. Sözlesmenin Konusu

 

- İşbu sözleşme, BAYİ’nin ÇAMSAN ORDU tarafından işletilen ÇAMSAN ORDU SANAL POS (https://odeme.camsanordu.com) Güvenli Ödeme Sistemine (Bundan sonra kısaca ÇAMSAN ORDU SANAL POS olarak anılacaktır) ÇAMSAN ORDU bayisi olarak üyeliğini ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemekte, BAYİ’nin ürün satışlarına ve alımlarına istinaden kredi kartı ile ÇAMSAN ORDU SANAL POS Güvenli Ödeme sistemi içerisinde yer alan sanal ya da fiziksel POS’lar aracılığıyla kendi müşterilerinden tahsilat ve/veya ÇAMSAN ORDU’ya ödeme yapabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen hükümleri içermektedir.

- ÇAMSAN ORDU SANAL POS, BAYİ’nin son kullanıcılara bu sisteme dâhil Sanal ve/veya Fiziksel POS’lar aracılığıyla kredi kartlı satış yapabildiği ödeme ve tahsilat sistemidir.

- BAYİ, ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemine dahil Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanabilir.

- İşbu sözleşme yukarıda açıklanmış olan konu kapsamındaki ticaretin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 

3. Tanımlar

ÇAMSAN ORDU SANAL POS: ÇAMSAN ORDU tarafından işbu sözleşmeyi imzalayan BAYİ’ye sağlanan kredi kartlı tahsilatı ve buna ilişkin mal satışını ifade eder.

BANKA: ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemine bağlı olarak ÇAMSAN ORDU ile sözleşme imzalayan bankalardır.

ÇAMSAN ORDU SANAL POSLARI: ÇAMSAN ORDU ile ilgili bankalar arasında sözleşmeye bağlanarak imzalanmış olan Üye-İşyeri sözleşmeleri sonucunda ÇAMSAN ORDU kullanımına tahsis edilen Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları ifade eder.

ÇAMSAN ORDU SANAL POS İŞLEM ÖZETİ (SLİP): Gerek sanal, gerekse Fiziksel POS cihazı tarafından basılı olarak elde edilen veya ÇAMSAN ORDU SANAL POS yazılımından tanımlı olan standart yazıcılara dökülen ve bir nüshası kredi kartı sahibi tarafından imza edilerek saklanması kanuni olarak mecbur olunan belgeyi ifade eder.

AVANTAJLI KOMİSYON ORANI: ÇAMSAN ORDU ile ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemi kapsamındaki bankalar arasında yapılan anlaşmalara istinaden bankalar tarafından işlem tutarı üzerinden kesilen komisyon oranlarıdır.

KOMİSYON DESTEĞİ: ÇAMSAN ORDU’nın durum ve koşulları belirlemesi kendisi tarafından yapılan BAYİ’ye Kredi Kartı işlemleri üzerinden ödeyebileceği banka işlem komisyonu destek bedellerini ifade eder.

“https://odeme.camsanordu.com”: ÇAMSAN ORDU’nın BAYİ’lerine satış yaptığı/yapacağı “ https://odeme.camsanordu.com” internet sitesini ifade eder.

POS CİHAZI: Kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Banka bilgisayarına aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Banka’dan Provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan sanal POS terminalini ve üye işyeri numarası veya yine BAYİ’nin kendisine banka ve/veya ÇAMSAN ORDU tarafından tahsis edilebilecek POS cihazını ifade eder.

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ: Chip’li, chipsiz taksit kartlar ile kredi kartlarının tabi olacağı kuralları düzenleyen ve ÇAMSAN ORDU ile Bankalar arasında akdedilmiş olan sözleşmeleri,

ÜRÜN KAMPANYASI: Şartları ÇAMSAN ORDU tarafından belirlenecek ve ÇAMSAN ORDU SANAL POS ve/veya “https://odeme.camsanordu.com”de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına yönelik belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren kampanyaları ifade eder.

GENEL ORAN KAMPANYASI: Şartları ÇAMSAN ORDU tarafından belirlenecek ve ÇAMSAN ORDU SANAL POS ve/veya “https://odeme.camsanordu.com”de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına bağlı olmayan ancak belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren ve prim ödemelerini de içerebilen kampanyaları ifade eder.

 

4. Çalışma Şartlarına İlişkin Hükümler

a. ÇAMSAN ORDU SANAL POS esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, BAYİ’nin ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemi vasıtası ile kredi kartlarından yapacağı ödemelerin bu sözleşme çerçevesinde doğrudan ÇAMSAN ORDU’nın banka hesaplarına geçmesi ve BAYİ’nin karşılığında ürün/hizmet alımı ya da var olan borcun ödenmesi esasına dayanır.

b. ÇAMSAN ORDU; BAYİ’nin ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemiyle yapacağı satışlardan doğan tahsilatlarını BAYİ’nin cari hesabına kaydederek BAYİ’ye borçlanır.Bahsi geçen tutar BAYİ ‘ye ait devreden cari borçların kapatılmasında kullanılabileceği gibi yeni mal alımlarında da peşin ödeme olarak da kullanılabilir. BAYİ, ÇAMSAN ORDU nezdindeki cari hesabı henüz alacak bakiyesi vermeden, ileride doğacak alacaklarına mahsuben mal verilmesi talebinde bulunamaz.

c. ÇAMSAN ORDU’nın anlaşmalı Bankalar ile yapmış ve/veya yapacak olduğu anlaşmalarla sağlanan avantajlı taksit imkânlarından BAYİ’nin ya da müşterilerinin faydalandırılması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karşılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır.

d. ÇAMSAN ORDU SANAL POS sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koşulları “https://odeme.camsanordu.com ” aracılığıyla duyurulur. Banka komisyon oranları ve kampanya koşulları ekonomide yaşanacak gelişmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiştirilebilir.

e. Verilen şifrelerin güvenliği BAYİ sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm işlemlerden BAYİ sorumludur. BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl süre içerisinde ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.

f. ÇAMSAN ORDU hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda BAYİ’nin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir.

g. ÇAMSAN ORDU herhangi bir zamanda ÇAMSAN ORDU SANAL POS sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS’lar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı ÇAMSAN ORDU’nın, ÇAMSAN ORDU SANAL POS üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

h. ÇAMSAN ORDU SANAL POS sözleşmesi internet üzerinden PDF formatında döküm alınarak imzalanan bir sözleşme olup, sözleşme üzerinde yapılacak herhangi tahrifat, üzerinde oynanma, silme ya da değişiklik yapılması durumunda internet üzerindeki PDF formatındaki esaslar çerçevesinde geçerlidir. Sözleşme üzerinde belli bir bölüm ya da belli bir cümlenin tahrifatı, üzerinde oynanması, silinmesi, bildirmeksizin değişiklik yapılması sebebiyle ÇAMSAN ORDU ve 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan BAYİ sorumludur. BAYİ üzerinde oynama yapılan sözleşmelerde tüm zararların karşılanması dışında habersiz yapılan bu değişikliğe istinaden karşılaşılan zararın 5 katı tutarındaki maddi cezayı ödemeyi peşinen kabul eder. BAYİ’nin sözleşme hükümlerine ilişkin çekincelerini sözleşme ekinde ayrı şerh maddeleri ile belirtmeleri gerekmektedir. Ancak bu durumda ÇAMSAN ORDU’nın sözleşmeyi kabul etmeme hakkı saklıdır.

i. ÇAMSAN ORDU, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde BAYİ’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için “https://odeme.camsanordu.com” ana sayfasında, ÇAMSAN ORDU SANAL POS ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve imzaladığı değişiklik yapılmış metni ÇAMSAN ORDU’ya göndererek kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde BAYİ’nin üyeliği ÇAMSAN ORDU tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.

j. BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından ÇAMSAN ORDU’ dan talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan ÇAMSAN ORDU’yı derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ bu yükümlülüğünü geciktiremez.

k. BAYİ, ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemi ile yapmış olduğu tahsilatlarından dolayı nakit iadesi, ÇAMSAN ORDU’in satmadığı bir mal ya da hizmetin verilmesi vs. gibi herhangi bir talepte bulunamaz. BAYİ’nin, ÇAMSAN ORDU nezdinde oluşan cari hesap alacağı için hiçbir faiz, vade farkı, kur farkı vs. tahakkuk ettirilmeyecektir. BAYİ bu yöndeki tüm talep haklarından peşinen feragat etmiştir.

l. ÇAMSAN ORDU kendisine ait POS cihazlarında ve sanal POS’larda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiştirme konusunda tamamen serbesttir.

m. ÇAMSAN ORDU tek taraflı olarak “https://odeme.camsanordu.com” üzerinden ilanda bulunarak herhangi bir anda kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda BAYİ’nin kazanılmış hakları saklıdır.

n. ÇAMSAN ORDU tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu Banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen BAYİ’ye faturalama ve/veya yansıtma ve BAYİ’nin ÇAMSAN ORDU nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.

o. ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemi üzerinde Bankaların ya da kart çıkaran kuruluşların geliştireceği uygulama &

yöntem ya da metotları kredi kart sahiplerinin ya da ilgili tarafların korunması amacıyla devreye alabilir.

p. ÇAMSAN ORDU kart ve işlem güvenliği gerekçesi ile işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir.

q. ÇAMSAN ORDU, BAYİ’nin ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemi ile ürün alımı yapabilmesi için teminat talep etme hakkına sahiptir. ÇAMSAN ORDU teminat şartlarını zaman içinde değiştirebilir. Teminat şartlarını yerine getiremeyen BAYİ’nin ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemi üzerinden işlem yapması engellenebilir. BAYİ teminat şartlarını yerine getirdiği halde ÇAMSAN ORDU, tekbir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı işlemlerini sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı satışlarının sınırlandırılması ya da durdurulması sebebiyle ÇAMSAN ORDU hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

r. Alınan teminatlar Kredi kartı işlemlerine 180 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle sözleşme fesih tarihinden 180 gün sonra iade edilecektir. Bu süre dahilinde kredi kartları ile yapılmış bir işleme itiraz gelmesi durumunda itiraz sonuçlanana kadar teminat geri verilmez. Kart çıkaran kuruluşlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme kararları vs. vereceği kararlar neticesinde itiraz sürelerinin değişmesi durumunda teminatın geri veriliş süresi değişebilecektir. Kural gereği itiraz süresinin en üst sınırı teminat süresinin iade süresini belirler.

s. Sipariş aşamasında POS’lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte, çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. ÇAMSAN ORDU alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Banka tarafından geri alınacak tutar BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedilir.

t. Kredi kartı işlemlerinde kart sahiplerince gelecek itirazlar, mahkeme kararları ya da Banka tarafından her ne sebeple olursa olsun ÇAMSAN ORDU’ya ödenmeyen veya ÇAMSAN ORDU’dan geri iade alınan paralar için ÇAMSAN ORDU, elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. BAYİ ilgili tutarı ÇAMSAN ORDU’ya peşinen ödemeyi kabul eder.

u. İcra işlemi teminat evrakı üzerinden ihlal edilen cezai tazminatları, %15 avukatlık ücretini ve BANKA’ca ödenmeyen/ödenip geri alınan paraların tamamı nazara alınarak işleme geçilebilecektir. Böyle bir durumda BAYİ ana borç, tazminat ve %15 vekâlet ücretinden sorumlu olduğunu, tazminat ve vekalet ücretinin fahişliğini iddia edemeyeceğini peşinen basiretli bir tacir vasfı ile kabul ve taahhüt eder.

v. ÇAMSAN ORDU ile bankalar arasında akdedilmiş bulunan ve/veya akdedilecek olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde ÇAMSAN ORDU tarafından taahhüt edilen, ancak BAYİ’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere BAYİ şimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin BAYİ tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve ÇAMSAN ORDU’in BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde BAYİ ÇAMSAN ORDU’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır.

w. BAYİ, kredi kartı, POS makinası ve Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif işlem ve kredi kartının her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile ÇAMSAN ORDU’nın ve/veya BANKA’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. BAYİ ÇAMSAN ORDU’nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili ÇAMSAN ORDU’nın hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

x. BAYİ’nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla ÇAMSAN ORDU’nın uğrayabileceği zararlar derhal BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da ÇAMSAN ORDU tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal ve nakden ÇAMSAN ORDU’ya ödenecektir. BAYİ’nin carisinde alacak mevcut olması halinde ÇAMSAN ORDU her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir.

y. BAYİ, Kredi Kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, ÇAMSAN ORDU’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, ÇAMSAN ORDU’nın yeni siparişleri reddetme ve yapılan işlemin 5 katına kadar CEZAİ TAZMİNAT talep, mahsup ve/veya sözleşmeyi FESİH haklarının olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

z. BAYİ sözleşmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 2 işgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, POS işlem sliplerini, ekli evraklarını ve ÇAMSAN ORDU’nın talep edeceği diğer belgeleri ÇAMSAN ORDU’ya derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin fesih olmasından evvel yapılmış tüm işlemlerde sözleşme hükümleri geçerlidir. Ayrıca yapılan işlemler ile BAYİ ‘den gerekli bilgi ve belge tamini 2 iş günü içerisinde ÇAMSAN ORDU’ya ulaştırılmalıdır.

aa. Bu sözleşme kapsamında BAYİ, ÇAMSAN ORDU ve/veya BANKA tarafından düzenlenecek, promosyon, tanıtım vs. tüm organizasyonlara iştirak etmek zorundadır. Aksine davranışlar sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından ÇAMSAN ORDU’dan talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan ÇAMSAN ORDU yı derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ oluşmuş olan veya oluşacak olan bu yükümlülüğünü geciktiremez, bekletemez.

bb. BAYİ Satış Belgelerini, Fiziksel POS sliplerini ve sanal POS işlemlerinde müşteri tarafından imzalanmış olan ÇAMSAN ORDU SANAL POS İşlem Özeti’ni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya ÇAMSAN ORDU tarafından herhangi bir nedenden dolayı talep gelmesi durumunda, talep tarihini takip eden 2 iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür. Belgeler ibraz edilmediği takdirde, ÇAMSAN ORDU satış belgesi tutarını üye işyerinin hesabından resmen tahsil etme hakkına sahiptir. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece ÇAMSAN ORDU ve BANKA’nın kayıt ve belgeleri esas alınır. BAYİ bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.

cc. BAYİ bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder. BAYİ;

i. Kartın ilgili kanunlarda belirtilen şekli ve şartlara uygunluğunu, görünümünü, kart üzerinde mevcut olması gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir şartları taşır nitelikte bir kart olduğunu,

ii. Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu,

iii. Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış işlemi sonucunda gerekli satış belgesi/belgeleri üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını,

iv. Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS’tan (sanal POS’tan yapılan işlemlerde sistemden alınacak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu,

v. Şüpheli durum halinde kendisine ait POS’lar için Muhatap BANKA’nın otorizasyon merkezi ile ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemi için ise ÇAMSAN ORDU Finans Departmanı ile irtibata geçilerek, işlemin tam ve uygunluğunu kontrol ve tespit etmekle yükümlü olduğunu,

vi. Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini,

vii. Satış Belgesinde; BAYİ’nin ticari unvanının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun ve Üyenin imzasının bulunup bulunmadığını, kontrol etmek ile yükümlüdür.

dd. Visa/Mastercard ve diğer kart çıkaran kuruluşlar, BDDK, BKM, Bankalar gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel kuruluşların gelecekte ortaya çıkabilecek gerekli olarak duyurduğu ve gelecekte değişikliği duyurulabilecek tüm hususları, BAYİ basiretli bir iş adımı olarak kontrol ve takip etmekle yükümlüdür.

ee. BAYİ, Sanal POS işlemlerinde kart hamili olan müşterisi ile beraber, içerisinde adı, soyadı kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tutarı (çekilmesi talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, kendisinin ve kart sahibinin imzasını içeren talimatın yer aldığı ÇAMSAN ORDU SANAL POS İşlem Özeti dokümanını imzalamak ve müşterisine imzalatmak zorundadır.

ff. Üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış olan belge ve/veya belgeler, kart sahibinin imzasını taşımayan belge ve/veya belgeler ile yapılan işlem ve /veya işlemler, BANKA’ca işleme alınmaması durumunda veya karşılığı her ne suretle olursa olsun ÇAMSAN ORDU’ya ödenmezse Bayi işlem tutarı ve bu tutarın 5 katı cezai şartı ÇAMSAN ORDU’ya kayıtsız, şartsız ve koşulsuz ödemekle yükümlüdür. Böyle bir olay vukuunda ÇAMSAN ORDU’nın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek POS cihazını geri alma veya sanal POS iptali hakkı saklıdır. Satış belgesi üzerinde kart hamili imzaladıktan veya sonra hiçbir değişiklik ve ekleme yapılamaz, satış belgeleri başka işyerlerine verilemez.

gg. ÇAMSAN ORDU ile bankalar arasında imzalanarak sözleşmeye bağlanmış bulunan ve/veya bağlanacak olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde ÇAMSAN ORDU tarafından taahhüt edilen, ancak BAYİ’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere BAYİ şimdiden tümüne hakim ve anlamış olduğunu, bu yükümlülüklerin BAYİ tarafından her hangi bir nedenden dolayı ihlalinden kaynaklanabilecek ve ÇAMSAN ORDU’nın BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde BAYİ ÇAMSAN ORDU’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır. Satış bedelleri, temlik edilen ya da virman yapılan bedellerin, Banka’dan kaynaklanacak muhtelif nedenlerle ÇAMSAN ORDU hesabına geç yatmasından ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek, faiz, kur farkı, vade farkı v.s. gibi kayıplardan ÇAMSAN ORDU sorumlu tutulamayacaktır.

hh. BAYİ, bu sözleşme çerçevesinde son kullanıcılara satmış olduğu ürünleri, fatura, irsaliye, garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu, servis listesi v.s. ile birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. ÇAMSAN ORDU sadece bu sözleşmeden doğan hukuki ilişki sebebiyle 4077 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tüketiciye karşı sorumlu Kisi ve kuruluşlardan değildir. Ancak ÇAMSAN ORDU, resmi merciler önünde sadece bu sözleşmenin yarattığı hukuki ilişkiden dolayı sorumlu tutulursa, henüz bir ödeme yapılmasa dahi doğabilecek zararları derhal BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydetmek, alacaklarından takas ve mahsup etmek hak ve yetkisine sahip olacak ya da ÇAMSAN ORDU tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle birlikte derhal ve nakden ÇAMSAN ORDU’ya ödenecektir. 

ii. ÇAMSAN ORDU ve Banka, kart hamili ile BAYİ arasında, alışveriş konusu olan mal/hizmetlerin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme, takip etme ve bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Ancak ÇAMSAN ORDU ve BANKA’nın satış işlemiyle ilgili belgeleri BAYİ ’den talep etme hakkı saklıdır.

jj. BAYİ, ÇAMSAN ORDU nezdindeki cari hesabında oluşan bedelleri, ÇAMSAN ORDU’nın onayı olmadan 3.şahıslara temlik edemez devredemez. Söz konusu bedeller için 3. Şahıslar tarafından her hangi bir icra, yasal takibat tahdidi gelmesi halinde, ÇAMSAN ORDU işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

 

 

 

 

5. ÇAMSAN ORDU SANAL POS Sistemlerinden Yapilacak Tahsilatlara Ilişkin Hükümler

Bu bölümdeki düzenlemeler sanal ve / veya fiziksel POS sistemleri kullanılarak yapılan satışlara ilişkin hükümleri içerir. ÇAMSAN ORDU eğer uygun görürse BAYİ ekte yer alan “POS CİHAZI KİRALAMA PROTOKOLÜ”nü imzalayarak ÇAMSAN ORDU SANAL POS a ait Fiziksel POS cihazlarını kiralamak ve/veya bu cihazlar ile tahsilat yapma imkanına sahip olurlar.

1. ÇAMSAN ORDU, ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemindeki cihazlarında ve sanal POS’larda hangi kredi kartı olacağına ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları yeniden düzenleyerek arttırma, eksiltme hakkında tamamen serbesttir.

 

2. BAYİ’nin, ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemlerinden geçirilen tüm kart tahsilatlarından kaynaklanan tahsilatları işlemin yapıldığı gün içerisinde ÇAMSAN ORDU nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılacaktır. ÇAMSAN ORDU tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu Banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen BAYİ’ye faturalama ve/veya yansıtma ve BAYİ’nin ÇAMSAN ORDU nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.

 

3. BAYİ tarafından yapılan tahsilatlar, tahsilat anında geçerli ÇAMSAN ORDU sisteminde olan kur üzerinden BAYİ’nin ÇAMSAN ORDU’daki çalışma para birimine çevrilir ve ÇAMSAN ORDU nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak kaydedilir.

 

4. BAYİ kredi kartı hamillerine taksitli kampanya sisteminden faydalanmak için ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemlerinden çekim yapıldığını, müşterinin talep ettiği ürün ve/veya ürünlerin ÇAMSAN ORDU’dan sipariş işleminin gerçekleştirildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt ÇAMSAN ORDU’ya yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraza mahal vermeyecek şekilde bildirilecektir. BAYİ, müşterisinin bu tür olası itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve müşterisine lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5. Kart hamili ile BAYİ ve ÇAMSAN ORDU arasında mutabakata varılarak bir iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde;

 

a) BAYİ, ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemleri ile gerçekleştireceği işlemlerinin iade taleplerini ÇAMSAN ORDU’ya ÇAMSAN ORDU SANAL POS üzerinden iletecektir. İade işlemi talep alındıktan sonraki 3 işgünü içerisinde yapılacaktır. İşlem yapıldığında borç kaydı iade işleminin yapıldığı gün geçerli ÇAMSAN ORDU sistem kuru üzerinden BAYİ’nin ÇAMSAN ORDU’daki çalışma para birimine çevrilerek borç kaydedilecektir.

 

b) İade işlemleri nakdi bir iadede bulunması yoluyla değil ilgili kart hamilinin kredi kartına iade yapılması yoluyla ÇAMSAN ORDU tarafından gerçekleştirilir.

 

c) İade talep edilen işlemden kaynaklanan ve ÇAMSAN ORDU’ya temlik edilmiş olan alacağın iade talebinden önce bir mal alımı ya da var olan vadesi gelmiş borçların tahsilinde kapatılmış olması durumunda ÇAMSAN ORDU iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kredi kartına iadenin yapılabilmesi için BAYİ’nin satın aldığı mala ilişkin ya da vadesi gelmiş borcuna ilişkin tutarı nakden ÇAMSAN ORDU’ya ödemesi gerekmektedir.

 

d) BAYİ, talep edilmesi halinde iade konusu olan işleme ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan satış belgesi ekinde, iade tarihinden itibaren 2 iş günü içinde ÇAMSAN ORDU’ya ve/veya BANKA’ya ibraz etmek zorundadır.

 

e) İade talebinin hatalı, belirtilen format dışında yapılması ya da ÇAMSAN ORDU’ya ulaşmaması durumunda iadenin yapılmamasından ÇAMSAN ORDU sorumlu tutulamaz.

 

6. BAYİ bir işlemi gerçekleştirdiği gün içerisinde gün sonu işlemi yapılmadan önce iptal edilmesini talep edebilir. ÇAMSAN ORDU İptalin gerçekleştirilmesi için kendisinden onay alınmasını şart koşabileceği gibi BAYİ’nin iptal işlemini POS cihazı ile gerçekleştirmesine de izin verebilir. Ancak iptal işlemi yapılması durumunda ÇAMSAN ORDU BAYİ’nin kredi limit durumuna bağlı olarak varsa verilmiş siparişlerini iptal etme yetkisine sahiptir.

 

6.Ürün Kampanyalı Satışlara İlişikin Hükümler

Bu bölümdeki düzenlemeler ÇAMSAN ORDU yada BAYİ POS’ları kullanılarak yapılan satışlara ilişkin “Ürün Kampanyalarının” düzenlenme, özel koşullarını belirleme ve uygulanmasına ilişkin esasları içerir.

ÇAMSAN ORDU Ürün Kampanyalarına ilişkin tüm koşul ve yöntemleri belirler ve bu koşul ve yöntemleri “https://odeme.camsanordu.com” ve / veya ÇAMSAN ORDU SANAL POS üzerinden BAYİ’lerine ilan ederek bildirir. Bu koşul ve yöntemler kesin bağlayıcı olup kampanya koşul, düzenlenme ve uygulamalarının ihlali durumunda kampanyaya ilişkin tüm maliyetler ÇAMSAN ORDU tarafından BAYİ’ye fatura edilebilecektir.

1. Kampanyalar Sadece ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemi ile yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenebilir.

 

2. Kampanyalar ÇAMSAN ORDU tarafından belirlenen süre, ürün ya da ürün grubu, banka ve taksit seçeneği ile kısıtlanabilir.

 

3. ÇAMSAN ORDU kampanya şartlarına uyulmaması durumunda BAYİ’ye kampanya genel koşullarında belirtilecek oran ve/veya ceza-i “Hizmet Bedeli” faturalama hakkına sahiptir. BAYİ, ÇAMSAN ORDU’in bu hizmet bedeline hakkı olduğunu, bu hizmet bedeli ve KDV tutarının, cari hesabından direkt düşüleceğini, cari hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması halinde ise kesilecek fatura tutarını fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde ÇAMSAN ORDU’ya ödeyeceğini peşinen kabul eder.

 

4. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda ÇAMSAN ORDU, herhangi bir bildirim yapılmadan elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir.

 

5. Farklı ürün grupları için ilan edilecek kampanya şartları bağımsız kampanyalardan oluşmakta olup bir kampanyanın şartlarının bir diğer kampanya için kullanılması mümkün değildir.

 

6. Aynı ürün grubu için aynı şartlarla dahi olsa farklı zaman dilimleri için ilan edilen kampanyalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin bir sonraki kampanyaya devri mümkün değildir.

 

7. ÇAMSAN ORDU tek taraflı olarak “https://odeme.camsanordu.com” ve / veya ÇAMSAN ORDU SANAL POS sistemi üzerinden ilan ederek bildirimde bulunup herhangi bir zamanda kampanya ve/veya kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda BAYİ’nin kazanılmış hakları saklıdır.

 

7. Süre

Bu sözleşmenin başlangıç tarihi imza tarihi olup, süresizdir.

 

8. Sözleşmenin Sona Ermesi

a. İşbu sözleşme ÇAMSAN ORDU tarafından, her zaman, herhangi bir ihbar süresine tabi olmaksızın derhal feshedilebilir. Bu fesihle birlikte Temlikname, otomatik virman talimatı ve POS ya da Sanal POS Tahsis Sözleşmesi de konusuz kalacağından BAYİ sistemden çıkarılmış olacaktır. Keyfiyetten Banka da derhal haberdar edilerek, bu sözleşmeye bağlı olarak yürütülen tüm ticari faaliyet sona erdirilecektir. Ancak, fesih tarihine kadar, bu sözleşmenin, taraflar arasındaki hak ve borçların tasfiyesi amacına yönelik olan hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

 

Ön koşullardan “ https://odeme.camsanordu.com” üyeliği, ÇAMSAN ORDU SANAL POS üyeliği ve gereklilikleri en az birinin herhangi bir sebeple hükümsüz kalması halinde bu sözleşme ve tüm ekleri de kendiliğinden sona erecektir. Ancak sözleşmenin ilgili hükümleri, karşılıklı hak ve alacakların tasfiyesi sonuçlandırılıncaya kadar sınırlı olarak, yürürlükte kalmaya devam edecektir

b. Fesih tarihinde, bu sözleşmeye bağlı olarak, BAYİ’nin ÇAMSAN ORDU adına doğmuş ve doğacak cari hesap alacağı olduğunda, bu alacağı da nakit olarak ödenmeyecek ve mal olarak tediye edilecektir. Ayrıca bu bedellere fesih tarihinden sonra da faiz, kur farkı v.s. uygulanmayacaktır.

 

c. BAYİ’nin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle akdin feshi halinde, ÇAMSAN ORDU’nın uğrayacağı tüm zararları (müspet, menfi, munzam) BAYİ tazmin etmek zorundadır.

 

9. Yetkili Mahkemeler

Herhangi bir uyuşmazlık durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

 

10. Her Türlü Adres, Ünvan, Nev’i Değişikliği Durumu

İş bu sözleşme ve ekleri taraflardan herhangi birinin unvan ya da nev-i değişikliğine gitmesi durumunda aksi yazılı olarak taraflarca kararlaştırılmadığı sürece geçerliliğini sürdürecektir. Bununla birlikte taraflardan birinin iş bu sözleşmede yer alan adres ya da unvanının değişmesi ya da nev-i değişikliği olması halinde bu durumu 15 gün içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. ÇAMSAN ORDU bildirim yükümlülüğünü “https://odeme.camsanordu.com”den yapacağı duyuru ile de yerine getirebilir bu duyuru bu madde hükmü çerçevesinde yazılı bildirim olarak kabul edilir.  10.04.2015

 

İşbu sözleşme 10 maddeden oluşmakta olup iki nüsha halinde düzenlenmiş ve tarafların her birine birer nüshası sunulmuştur.

 BAYİ                                                                              ÇAMSAN ORDU A.Ş.